กทม.จับมือ มจธ.สร้างนวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตา ใช้ถ่านไฟฉายเก่าทำทางเดินแม่เหล็กนำทาง

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างนวัตกรรมจากถ่านไฟฉายเก่าสู่ทางเดินแม่เหล็กสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตตลิ่งชัน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะวิจัยอิฐทางเดินแม่เหล็กสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยนำส่วนประกอบจากถ่านไฟฉายเก่านำมาผ่านนวัตกรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมใน กทม.และยังเป็นการลดปริมาณขยะ จากสถิติปริมาณการใช้ถ่านไฟฉายในประเทศไทยพบว่าปริมาณการใช้ถ่านไฟฉายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3.5 ก้อนต่อคนต่อปี ในส่วนปริมาณของถ่ายไฟฉายที่ใช้แล้วมีปริมาณมากถึง 3,400 ตัน โดยจะถูกกำจัดด้วยวิธีทิ้งลงหลุมฝังกลบขยะรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งวิธีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางคนพิการทางสายตา ด้วยการนำผงถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ที่ใช้แล้วมาสังเคราะห์สารแม่เหล็กหรือเฟอร์โรแมกเนติก โดยถ่านไฟฉาย 100 ก้อน จะได้สารแม่เหล็กปริมาณ 1 กก. เพื่อนำมาผสมกับสีและปูนซีเมนต์ แล้วนำมาฉาบผิวหน้าอิฐทางเดินแม่เหล็กสำหรับคนพิการทางสายตา พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสนามแม่เหล็กและอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณที่ไม้เท้า

 

ทั้งนี้ทางเดินอิฐแม่เหล็กและไม้เท้านำทางเป็นระบบใหม่ที่บุคลากรและผู้พิการทางสายตายังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานจึงต้องมีการฝึกอบรมถึงวิธีการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์จึงจะสามารถใช้งานและเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อวิจัยกระบวนการผลิตผงแม่เหล็กในระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาต้นแบบอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานเพื่อดำเนินการติดตั้งในโรงพยาบาลวัดไร่ขิงที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการทางการมองเห็นประเภทสายตาเลือนราง สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ใช้ทางเดินบริเวณศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 ภายในสำนักงานเขตตลิ่งชัน ติดตั้งอิฐ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้พิการทางการเห็นที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งจัดทำกล่องรับบริจาคถ่านไฟฉายเก่าที่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยนำไปใช้ทดลองต่อไป

ขอบคุณข้อมูล https://www.dailynews.co.th/bangkok/618408